Úspěšně vloženo do košíku

Obchodní podmínky pro zákazníky

Podmínky pro vydavatele najdete zde

Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen Podmínky) společnosti Elibro s.r.o., IČO: 07548117 , DIČ: CZ07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, zapsány 16. října 2018, pod spisovou značkou C 302896/MSPH, Městský soud v Praze, upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a koncového Uživatele využívajícího služby i mobilní aplikace poskytované prostřednictvím portálu www.audiovesmir.cz.

My jako Poskytovatel vycházíme z údajů, které jste uvedl Vy jako Uživatel, přičemž Uživatelem se rozumí účastník smluvního vztahu o poskytování služby, fyzická nebo právnická osoba, v registračním formuláři na stránkách.

Přístup k Vašemu Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých zachovávejte mlčenlivost vůči dalším osobám. Nejsme zodpovědní za případnou ztrátu Vašeho přihlašovacího jména a hesla a za jejich případné použití třetí osobou, a případné škody tím způsobené.

Mějte na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení z naší strany či dalších stran. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění dočasně službu znepřístupnit, bude-li to třeba z technických důvodů (např. oprava či údržba). V tomto případě neneseme odpovědnost za případné škody, které by Vám toto znepřístupnění způsobilo.

Stejně tak neneseme odpovědnost za případné škody, které by Vám vznikly z důvodu špatného fungování třetích stran jako např. mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny. Neneseme zodpovědnost ani škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.

Služby Audiovesmír

Audiovesmír Vám zpřístupní audioknižní díla v elektronickém formátu pro Vaši osobní potřebu a využití za následujících podmínek. Ceny jednotlivých audioknih jsou uvedeny vždy u titulu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny platí po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu či v aplikaci Audiovesmír. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek podle naší úvahy.

Údaje uvedené ve Vámi odeslané objednávce považujeme za správné, můžete si je před odesláním zkontrolovat a změnit. Uzavíráme s Vámi smlouvu s použitím komunikačních prostředků na dálku a náklady, které Vám v té souvislosti vznikly (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradíte jako Uživatel sám.

Úhrada služeb

Po obdržení objednávky potvrdíme její přijetí emailem na Vámi v objednávce uvedený email. Po zaevidování úhrady platby od poskytovatele platebního systému, považujeme Vaši objednávku za uhrazenou.

Využívání služeb

Všechny námi nabízené audioknihy jsou chráněny autorským zákonem, tedy Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s autorským právem a o změně některých zákonů. Jako Uživatel jste povinen dbát na to, aby díla u nás Vámi zakoupená nebyla dále reprodukována distribuována nebo jinak používána. Pokud by toto bylo z Vaší strany porušeno, můžeme jako Poskytovatel ukončit smlouvu a podat trestní oznámení za porušování autorských práv.

Všechny audioknihy na stránkách a v aplikaci Audiovesmír obsahují bezpečnostní systém proti nedovolenému použití knih. Když si stáhnete audioknihu, je označena Vašimi identifikačními údaji, které nesmíte jako Uživatel nijak upravovat a rušit, abychom mohli vždy každou audioknihu identifikovat. Chráníme tím svá práva, nesbíráme však žádné další údaje o Vás.

Licence uživatele

Audioknihy můžete po stažení využívat podle následujících podmínek: Audioknihy můžete po stažení využívat pouze pro osobní potřebu, nesmíte je dále žádným způsobem nabízet, prodávat, pronajímat, distribuovat, rozmnožovat, publikovat, komerčně využívat ani licencovat, aby byl dodržen výše zmíněný zákon 121/2000Sb..

Audioknihy můžete reprodukovat a kopírovat, s výjimkou těch, které získáte z aplikace Audiovesmír, do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení pro svou potřebu, ale bez možnosti jakýchkoli úprav souboru (odstraňovat identifikátory vlastnictví) a jeho dalšího sdílení.

Ochrana soukromí, GDPR

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy a podle zásad ochrany osobních údajů. Protože jsme coby poskytovatel správci Vašich osobních údajů, dodržujeme povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Ukončení smlouvy

Při registraci jste jako Uživatel informován, že námi služby poskytované (audioknihy) nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůžete odstoupit od smlouvy, ale můžete smlouvu rozvázat na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail info@audiovesmir.cz . My ukončíme zpracovávání údajů o Vás jako Uživateli. Ukončení smlouvy znamená zrušení Vašeho uživatelského účtu. Z naší strany může dojít k ukončení smlouvy, pokud Vy jako Uživatel použijete svůj uživatelský účet v rozporu s Podmínkami, využijete naše služby v rozporu s jejich účelem, nebo se pokusíte proniknout na naše servery.

Řešení reklamací a sporů

Jako Uživatel můžete uplatnit reklamaci do 24 měsíců od poskytnutí služby. Zašlete ji na e-mailovou adresu info@audiovesmir.cz. Rozhodneme o reklamaci co nejrychleji, maximálně do 30 dnů od dne uplatnění reklamace. O vyřízení nebo zamítnutí reklamace Vás budeme informovat. K řešení případných spotřebitelských sporů využijte tyto cesty: - Česká obchodní inspekce a Evropské spotřebitelské centrum, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 http://www.coi.cz, http://www.evropskyspotrebitel.cz, http://ec.europa.eu/consumers/odr

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Audiovesmír. Tyto Podmínky jsme oprávněni kdykoliv změnit bez předchozího upozornění Uživatele. Podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějších

Obchodní podmínky pro vydavatele

I. Úvodní ustanovení

Naše společnost Elibro s.r.o., IČO: 07548117 , DIČ: CZ07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, zapsány 16. října 2018, pod spisovou značkou C 302896/MSPH, Městský soud v Praze, (dále jako „my“ nebo „Poskytovatel“), Vám prostřednictvím webových stránek www.audiovesmir.cz a mobilních aplikací námi provozovaných v digitalizované podobě (dále jako „Platforma“), poskytuje platformu pro nahrání obsahu v digitalizované podobě, bez hmotného nosiče (dále jen "Audio obsah"), za účelem distribuce a prodeje tohoto Audio obsahu koncovým zákazníkům (dále jen „Služba“).

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jako „VOP“) se řídí poskytování Služby a nahrávání a distribuce Audio obsahu prostřednictvím Platformy a smlouvy v souvislosti s tím uzavřené. Tyto VOP obsahují veškeré důležité informace týkající se Vašich i našich práv a povinností s tím souvisejících.

Využíváním Platformy a Služby s těmito podmínkami souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

II. Podmínky využívání Platformy a Služby

Abychom Vám mohli Službu poskytnout, je třeba, abyste si prostřednictvím Platformy zřídili uživatelský účet. V rámci registrace je vždy nutné vyplnit Vaše jméno a příjmení nebo název společnosti, adresu trvalého bydliště nebo sídlo firmy, e-mailovou adresu a bankovní spojení a tam kde je to relevantní informaci ohledně registrace plátce daně z přidané hodnoty a doplnit daňové registrační číslo a IČO. Jako uživatel Služby jste odpovědný za uvedení pravdivých a úplných informací v rámci registrace, které nám poskytujete a které se týkají využívání Platformy a Služby, veškeré zadané údaje si proto prosím pečlivě zkontrolujte. Ke vzniku a uzavření smlouvy mezi námi a Vámi dochází okamžikem schválení Vaší registrace, v rámci které musíte projevit svůj souhlas s těmito VOP.

Vaše uživatelské jméno a heslo jsou určeny pouze pro Vaše individuální použití a měly by být důvěrné. Jste srozuměni s tím, že nesete odpovědnost za veškerá užití (včetně neoprávněného užití) svého uživatelského jména a hesla. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému přístupu k Vašemu účtu, okamžitě informujte náš tým.

Za podmínky, že budete dodržovat tyto VOP (včetně případných dalších platných smluvních podmínek), zpřístupníme a umožníme Vám používat Službu (společně „přístup"). Tento přístup zůstane v účinnosti, dokud jej nezrušíte Vy nebo my. Zavazujete se, že při používání Služby nebudete činit žádné kroky, které by Službu nepřiměřeně zatěžovaly.

Službu můžete používat, pokud je Vám alespoň 18 let. Pokud používáte Službu jménem firmy nebo organizace, potvrzujete, že máte oprávnění jednat jménem tohoto subjektu a že daný subjekt s těmito VOP souhlasí.

Používání Služby můžete kdykoli ukončit.

III. Omezení a úpravy Služby

Vynakládáme přiměřené úsilí na zajištění funkčnosti Služby. Dostupnost Služby se však může dle potřeby změnit, a to například:

 1. může dojit k dočasnému přerušení provozu Služby kvůli technickým potížím, údržbě nebo testování či aktualizacím;
 2. můžeme upravit, pozastavit nebo zastavit (trvale nebo dočasně) poskytování celé Služby nebo její části (včetně konkrétních funkcí, prvků a nabídek);
 3. nemáme povinnost poskytovat Audio obsah prostřednictvím Služby a můžeme bez předchozího upozornění Audio obsah ze Služby odstranit. Nicméně vždy se vynasnažíme

Za omezení či nedostupnost Služby neneseme vůči Vám jakoukoli odpovědnost.

III. Audio obsah

Prostřednictvím Vašeho přístupu můžete v rámci Platformy zveřejňovat, nahrávat nebo jinak přidávat Audio obsah do Služby. Pro odstranění pochybností platí, že „Audio obsah" zahrnuje všechny informace, materiály a další obsah, který je Vámi přidán, vytvořen, nahrán, odeslán, distribuován nebo zveřejněn ve Službě. Poskytovatel nebo jakákoli námi pověřená třetí strana se mohou dle svého vlastního uvážení rozhodnout použít všechna metadata poskytnutá v souvislosti s Audio obsahem nebo jeho částí, a zároveň tato metadata doplnit nebo nahradit.

Nesete plnou odpovědnost za veškerý Audio obsah, který prostřednictvím Platformy v rámci Vašeho přístupu do Služby zveřejníte. Zaručujete, že v souvislosti s veškerým Audio obsahem, který v rámci Vašeho přístupu zveřejníte ve Službě:

 1. tento Audio obsah vlastníte nebo máte právo k němu poskytnout licenci a zveřejnit jej za podmínek definovaných v rámci těchto VOP, a to v plném rozsahu práv výrobce zvukového záznamu, práv výkonných umělců a autorských práv, jakož i jiných práv duševního vlastnictví (tak, že pro účely užití Audio obsahu dle těchto VOP není Poskytovatel povinen získávat oprávnění či souhlasy od jakékoli třetí osoby);
 2. takový Audio obsah nebo jeho používání Poskytovatelem či koncovými uživateli v rozsahu oprávnění dle těchto VOP neporušuje platné právní předpisy ani neporušuje práva jakékoli třetí strany, včetně práv duševního vlastnictví (zejména autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv průmyslového vlastnictví), práv na ochranu osobnosti, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv, smluvních práv nebo jiných práv třetích osob;
 3. máte nebo si zajistíte, udržíte a budete řádně spravovat případná práva, licence, oprávnění, souhlasy, povolení a schválení třetích stran (tj. zejména nositelů práv výrobců zvukového záznamu, práv výkonných umělců, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví) týkající se Audio obsahu, který zveřejníte ve Službě, a který Poskytovatel potřebuje k uplatnění licence udělené v těchto VOP, zejména k poskytování Audio obsahu koncovým uživatelům;
 4. nesete výhradní odpovědnost za dodržování podmínek stanovených v každé licenci, oprávnění, souhlasu, povolení a schválení třetí strany uvedeném v bodě (iii) tohoto odstavce, a nesete výhradní odpovědnost za uhrazení všech licenčních a jiných poplatků (bez ohledu na jejich název) všem třetím stranám ve výši a ve splatnosti vyplývající z příslušných licencí, oprávnění, souhlasů, povolení a schválení třetích stran, jakož i za uspokojení veškerých případných nároků třetích stran (peněžitých i nepeněžitých) spojených s Vámi nahraným Audio obsahem a jeho užitím ze strany Poskytovatele či koncových uživatelů v souladu s těmito VOP;
 5. žádné licenční ani jiné poplatky (bez ohledu na jejich název) nebude hradit Poskytovatel ani nebudou hrazeny jménem Poskytovatele ani jménem žádné fyzické či právnické osoby v souvislosti s Audio obsahem nebo na základě Audio obsahu, který zveřejníte ve Službě, ani v souvislosti s využitím licence udělené Poskytovateli v těchto VOP;
 6. veškerý Audio obsah, který zveřejníte ve Službě, je a bude ve všech ohledech nezávadný, a všechny Vámi poskytnuté údaje a doprovodné informace budou pravdivé a správné, a veškerý nahraný obsah bude odpovídat i dalším pokynům pro uživatele Služby.

Poskytovatel není povinen zahrnout Audio obsah do Služby nebo jej přes tuto Službu distribuovat. Poskytovatel může, avšak nemusí sledovat či kontrolovat Audio obsah. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zakázat přístup k Audio obsahu ze Služby podle svého vlastního uvážení, a to z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, a to zejména v případě, že uživatelský obsah porušuje pokyny pro uživatele Služby. Poskytovatel může tyto kroky podniknout, aniž by Vás předem upozornil a aniž by vůči Vám nesl odpovědnost za jeho odstranění

Poskytovatel nebude upravovat či jinak měnit Audio obsah s výjimkou jeho technické úpravy nezbytné pro jeho zpřístupnění třetím osobám nebo případného zpracování a užití části Audio obsahu (i ve spojení s jinými díly) jako veřejně dostupnou ukázku Audio obsahu nebo jako součást propagačního materiálu.

IV. Doručení Audio obsahu do Služby

Každý Audio obsah, kterýsi přejete distribuovat prostřednictvím naší Služby, nám musíte dodat na vlastní náklady, a to ve formátu, jak je uvedeno na webových stránkách. Nevrátíme Vám žádné elektronické soubory nebo fyzický obsah či média, které nám dodáte v souvislosti se Službami. Veškeré elektronické soubory musíte dodat bez virů a jiných potenciálně škodlivých nebo rušivých kódů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo Audio obsah kdykoli z Platformy odstranit a dále nedistribuovat a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, včetně případů, kdy se Poskytovatel domnívá, že Audio obsah:

 1. je urážlivý, škodlivý, pornografický, obscénní, hanlivý, nezákonný, neslušný, pobuřující, nepravdivý, zavádějící, podvodný nebo jinak závadný;
 2. je předmětem sporu mezi Vámi nebo námi a třetí stranou;
 3. je obsahem, ke kterému nemůžete na naši žádost doložit svá práva, nebo má-li Poskytovatel důvodnou pochybnost o pravosti těchto dokladů;
 4. porušuje nebo údajně porušuje práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí nebo jiná práva nebo chráněné zájmy třetí strany;
 5. je předmětem jakéhokoli podvodného jednání nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který je podle výhradního a absolutního uvážení Poskytovatele oprávněný;
 6. je Poskytovateli poskytnut ve vadném, nedostatečně kvalitním, nekompatibilním či jinak nevyhovujícím technickém formátu či je zde jiná překážka technické povahy;
 7. je to nezbytné k ochraně obchodních zájmů Poskytovatele.

V případě odstranění Audio obsahu z Platformy v důsledku rozhodnutí Poskytovatele, Poskytovatel vůči Vám nenese jakoukoli odpovědnost. Poskytovatel vynaloží úsilí tomu, aby Vás o důvodech odstranění Audio obsahu z Platformy předem informoval a poskytl Vám možnost k odstranění závady, v důsledku které se rozhodl pro jeho odstranění.

Po doručení Audio obsahu provede Poskytovatel dle svého uvážení kontrolu jeho obsahu a v případě, bude-li Audio obsah splňovat podmínky pro jeho zveřejnění stanovené těmito VOP, bude zpřístupněn v rámci Platformy pro jeho distribuci koncovým uživatelům. Poskytovatel vynaloží odpovídající úsilí k tomu, aby byl Audio obsah zpřístupněn rámci Platformy ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy nám jeho úplný obsah doručíte do Služby.

Není-li dále uvedeno jinak, Vaše účast ve Službě Vás nijak neomezuje v distribuci a šíření Audio obsahu prostřednictvím jiných platforem či elektronických distribučních sítí spravovaných či provozovaných třetími osobami odlišnými od Poskytovatele.

V případě, doručíte-li nám konkrétní Audio obsah pro exkluzivní distribuci (volbu provádíte sami v rámci Vašeho přístupu zakliknutím odpovídající volby v okamžiku doručení Audio obsahu), zavazujete se, že po dobu trvání naší smlouvy nebudete Audio obsah veřejně distribuovat prostřednictvím jiných platforem či jakýchkoli jiných elektronických distribučních sítí (ať již streamovacích nebo s možnosti stažení obsahu do vlastního zařízení) či jiných sítí pro šíření digitálního obsahu spravovaných či provozovaných třetími osobami odlišnými od Poskytovatele, včetně Vašich vlastních platforem či sítí. V případě porušení této povinnosti či v případě, domnívá-li se Poskytovatel, že k porušení této povinnost na Vaší straně dochází či došlo, vyhrazuje si Poskytovatel právo Vám s okamžitou účinností zablokovat Váš přístup a veškerý Vámi doručený Audio obsah odstranit z Platformy a neumožnit tak jeho distribuci koncovým zákazníkům. V případě porušení závazku exklusivity může Poskytovatel dle svého vlastního uvážení využít své výše uvedené právo k zablokování Audio obsahu ve vztahu ke všemu Vámi zveřejněnému Audio obsahu bez ohledu na skutečnost, zda je tento distribuován jako exklusivní či nikoli či zda tohoto daného Audio obsahu došlo k porušení výše uvedené povinnosti.

V. Licenční ujednání

Poskytovatel si nenárokuje žádná vlastnická práva k Audio obsahu, který zveřejníte ve Službě. Platí, že po zveřejnění Audio obsahu ve Službě si nadále uchováte všechna práva, která k Audio obsahu máte, včetně případných práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv souvisejících s Vaším Audio obsahem, nahráním Audio obsahu do Služby nám však poskytujete licenci, jak je dále specifikována (ve vztahu ke každé části Audio obsahu vždy s účinky od jeho nahrání).

Zveřejněním Audio obsahu ve Službě udělujete Poskytovateli nevýhradní, bezúplatnou, teritoriálně neomezenou (tj. pro území celého světa) a množstevně neomezenou licenci Audio obsah zveřejnit, vytvářet digitální kopie a tyto dále v elektronické podobě šířit i jinak užít a distribuovat, včetně umožnění jejich poslechu (stream), stažení (download) či obdobného užití koncovým uživatelům Platformy, to vše pro účely realizace Služby a po dobu trvání naší smlouvy dle těchto VOP.

Nad rámec výše uvedené licence nám též bezúplatně udělujete oprávnění zveřejnit a dále užít části Audio obsahu (obvykle v rozsahu do 5% Audio obsahu) všemi způsoby a v neomezeném rozsahu teritoriálním (pro území celého světa) a množstevním, to vše pro účely propagace Audio obsahu, Služby a Poskytovatele (včetně zveřejnění ukázek Audio obsahu, užití pro účely propagace na sociálních sítích či jinak na internetu apod.).

Pokud Audio obsah či jakékoli soubory zpřístupněné Poskytovateli společně s Audio obsahem obsahují jména, podobizny nebo fotografie či značky, dále Poskytovateli udělujete nevýhradní, bezúplatnou, teritoriálně neomezenou licenci užít tato jména, podobizny a fotografie a značky všemi způsoby ve Službě a v naší marketingové komunikaci pro účely inzerce, uvedení na trh a propagování dostupnosti Audio obsahu, který jste poskytli ve Službě.

Nahráním Audio obsahu souhlasíte s tím a Poskytovateli garantujete, že Audio obsah (a případné doprovodné materiály) může být užit i bez uvedení Vašeho jména či jmen autorů či jiných nositelů práv duševního vlastnictví k Audio obsahu či jiným Vámi nahraným materiálům (s tím, že v rámci nabídky Služby budou u Audio obsahu vždy označeni nositelé práv (autor, tvůrce, vydatavel), tak, jak je uvedete při nahrání Audio obsahu). Poskytovatel je pro účely užití v rozsahu dle těchto VOP oprávněn Audio obsah i doprovodné soubory zařazovat do jiných děl, včetně děl souborných a audiovizuálních (např. do vizualizací nebo audiovizuálního obsahu pro sociální sítě nebo do jiných propagačních materiálů, případně pro účely katalogizace v rámci Služby), jakož i spojovat je s jinými autorskými díly, uměleckými výkony či jinými prvky (např. se souvisejícími reklamními sděleními, logem Služby, audio obsahem jiných uživatelů apod.).

Platnost Vámi udělených licencí trvá, dokud nebude Váš Audio obsah z Platformy odstraněn. V okamžiku odstranění Audio obsahu je platnost licencí ukončena s tím, že Poskytovatel je nadále oprávněn užít Audio obsah v rámci propagačních materiálů, které byly vytvořeny v době trvání licence (např. ponechat již zveřejněné příspěvky s částmi Audio obsahu ve feedu na sociálních sítích). Výjimku dále tvoří případy, kdy to vyžaduje provoz Služby nebo právní úprava nebo pokud je používání Audio obsahu povoleného před odstraněním vyžadováno na základě jiného důvodu.

Odstranění Audio obsahu z Platformy nemá vliv na platnost a účinnost licencí udělených koncovým zákazníkům, kteří si Audio obsah zakoupili prostřednictvím Platformy před tím, než byl Audio obsah z Platformy odstraněn, kdy tyto licence k užití Audio obsahu ve vztahu ke koncovým uživatelům přetrvávají.

Poskytovatel není povinen poskytnutá oprávnění využít a v rozsahu poskytnutých oprávnění je dále oprávněn udělovat podlicence či poskytnuté licence postoupit třetím osobám.

VI. Marketingová podpora Platformy a distribuce Audio obsahu

Poskytovatel zajišťuje na své vlastní náklady a odpovědnost marketingovou podporu Platformy a zveřejněného Audio obsahu, a to v rozsahu a způsobem dle vlastního uvážení Poskytovatele, k čemuž nám udělujete svůj souhlas.

Poskytovatel je oprávněn za účelem podpory prodeje Audio obsahu koncovým zákazníkům realizovat krátkodobé marketingové akce spočívající ve slevě ceny Audio obsahu, a to až do maximální výše 50% z nabídkové ceny v rámci Platformy. O těchto akcích rozhoduje Poskytovatel dle svého vlastního uvážení, přičemž ve vztahu ke konkrétnímu Audio obsahu nepřesáhne délka trvání slevové akce maximálně tři dny. O poskytnutou slevu jsou poníženy „Příjmy“ pro výpočet podílu na příjmech ve smyslu ujednání čl. VII. těchto VOP.

VII. Platební podmínky

Cenu, za kterou je Audio obsah Poskytovatelem distribuován koncovým uživatelům prostřednictvím Platformy si stanovujete sami. Cena za Audio obsah bude koncovým uživatelem splatná v okamžiku koupě Audio obsahu prostřednictvím Platformy na účet Poskytovatele, jakožto prodávajícího.

"Váš podíl na příjmech" je 80 % příjmů a "podíl Poskytovatele na příjmech" je 20 % příjmů. "Příjmy" jsou hrubé příjmy, které Poskytovatel skutečně obdrží nebo které mu byly připsány na účet a které přímo a identifikovatelně vyplývají z prodeje Audio obsahu koncovým uživatelům v rámci Služby prostřednictvím Platformy, snížené o DPH, jiné daně z prodeje, vratky nebo slevy.

„Podíl poskytovatele na příjmech“ odpovídá odměně Poskytovatele za Vám udělená práva k využití Platformy v rámci Služby, jakož i marketingovou a servisní podporu Platformy a Audio obsahu a správu Vašeho účtu a přístupu v rozsahu dle těchto VOP.

Váš podíl na příjmech Vám Poskytovatel bude účtovat a vyplácet jednou za 3 měsíce, a to do 20 dnů po skončení každého období, přičemž všechny platby Vám budou prováděny v měně, která byla účtována koncovým uživatelům v rámci prodeje Audio obsahu prostřednictvím Platformy a na bankovní účet, který jste uvedli v rámci Vašeho přístupu do Platformy, s výjimkou případů, kdy je částka nižší než ekvivalent 100,- Kč; v takovém případě nebude tato částka vyplacena a bude převedena na konec účetního období, v němž se souhrnné částky, které Vám náleží, rovnají 100,- Kč nebo vyšší.

Zveřejněním Audio obsahu ve Službě a odsouhlasením těchto VOP (uzavřením Smlouvy) udělujete Poskytovateli výslovný souhlas s fakturací prostřednictvím tzv. služby samofakturace a zmocňujete Poskytovatele k vystavení faktur za vaše plnění, které jste pro nás dle této Smlouvy provedli. Prohlašujete, že námi řádně a včas vystavené faktury (daňové doklady) bude považovat za vámi vystavené. Pokud jste profesionálním vydavatelstvím audioknih, fakturu za váš podíl na příjmech nám vystavujete vy a zasíláte na e-mail podpora@audiovesmir.cz.

Jste povinni nás informovat o veškerých změnách či skutečnostech, které mohou mít dopad na fakturaci za poskytnutá plnění. Odpovídáte nám za veškeré škody a sankce, které nám mohou vzniknout v důsledku porušení výše uvedené povinnosti, případně v důsledku toho, že jste nám poskytl nesprávné či nekompletní údaje, zejména jste povinen nahradit veškeré penále či sankce udělené v důsledku chybně uplatněného DPH či odvodů daně.

Každá ze stran je odpovědna za řádné a včasné plnění svých daňových povinností a odvodů.

VIII. Zákonná záruka a odpovědnost

Pokud jste spotřebitel v EHP a odsouhlasili jste naše smluvní podmínky, právní předpisy pro spotřebitele v EHP vám dávají zákonnou záruku na digitální obsah nebo služby, které vám poskytujeme. Na základě této záruky neseme odpovědnost za jakýkoliv nesoulad, který objevíte:

 • do dvou let od jednorázového dodání digitálního obsahu nebo služby,
 • kdykoli během „nepřetržitého“ poskytování digitálního obsahu nebo služby.

Spotřebitelé mají ze zákona určitá práva, která nelze smluvně vyloučit ani upravit. Žádná část těchto VOP nemá vliv na práva, která jako spotřebitel máte. Pokud tyto VOP výslovně neuvádí jinak nebo pokud to nepožaduje právní úprava, Poskytovatel neposkytuje v souvislosti se Službou žádné konkrétní přísliby či záruky. Poskytovatel neposkytuje například žádné další záruky nebo přísliby ohledně: obsahu poskytovaného v rámci Služby; konkrétních funkcí Služby, její přesnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo schopnosti naplnit Vaše potřeby nebo toho, zda bude vámi poskytnutý Audio obsah dostupný nebo uložený v rámci Služby.

Všichni uživatelé: Žádná část těchto VOP nemá za cíl vyloučit nebo omezit odpovědnost jednotlivých stran za úmrtí či zranění, podvod nebo odpovědnost, kterou podle právní úpravy nelze vyloučit nebo omezit. V míře povolené příslušnou právní úpravou, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za:

 1. případné ztráty, jejichž příčinou není porušení povinností Poskytovatele z této smlouvy;
 2. případné ztráty či škody, ke kterým došlo v důsledku porušení této smlouvy ze strany Poskytovatele, ale které nebylo možné v okamžiku uzavření této smlouvy s vámi rozumně předvídat; nebo
 3. za jakékoli protiprávní jednání, kterého se dopustí třetí strana (koncový uživatel), která si zakoupí Audio obsah prostřednictvím Platformy, zejména za porušení Vašich autorských práv a práv duševního vlastnictví v důsledku jednání této třetí strany (koncového uživatele).

Pouze firemní uživatelé: Využíváte-li Službu v rámci svého podnikání, obchodování, profese nebo řemesla („Firemní uživatel“), pak pro Vás platí také následující omezení odpovědnosti (v míře povolené příslušnou právní úpravou):

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty zisku (ušlý zisk), tržeb nebo dat, za ztrátu příležitosti nebo očekávaných úspor, za nepřímé nebo následné škody, nebo náhradu škody (ve všech případech bez ohledu na to, zda byla tyto škoda předvídatelná či nikoli).
 2. Celková odpovědnost Poskytovatele vůči všem nárokům souvisejícím se Službou je omezena na: (a) výši příjmů, které Vám Poskytovatel vyplatil za používání Služby za posledních 12 měsíců před vaším písemným oznámením nároků, nebo (b) částkou 1000,- Kč (platí vyšší z obou variant).

V případě vznikne-li nám škody v důsledku porušení Vašich povinností vyplývajících z těchto VOP, zejména v důsledku porušení vašich povinností týkajících se práv k Audio obsahu uvedených v čl. III. těchto VOP, zavazujete se nahradit nám veškerou škodu, která nám v důsledku výše uvedeného vznikne.

IX. Osobní údaje

Pokud využíváte Služby a Platformu, Poskytovatel v souvislosti s tím jako správce zpracovává Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v tom rozsahu, ve kterém nám je sami poskytnete, tedy zejména Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební a daňové údaje.

Osobní údaje zpracováváme z titulu a pro účely plnění smluv, které s Vámi uzavíráme podle těchto VOP, plnění našich právních povinností (zejména daňových a účetních) a případně též z titulu a pro účely našich oprávněných zájmů. Takovým našim oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách a nabídkách prostřednictvím e-mailového newsletteru a sociálních sítí, a rovněž prezentovat naši činnost veřejnosti. Našim oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky, jakož i uchovávat Vaše údaje pro případné budoucí spory. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete, pro další konkrétní případy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš smluvní vztah nebo po kterou máme Váš souhlas. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

V některých případech jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout dalším osobám. Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme nebo pro zajištění fungování našich aktivit (např. externí účetní a jiní poradci), tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte, pokud jsou splněné podmínky dané právními předpisy, následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat (sdělením e-mailem na níže uvedenou adresu). Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obracet e-mailem na adrese podpora@audiovesmir.cz.

X. Zákaznická podpora a reklamace

Pokud odpověď na jakoukoliv Vaši otázku nenajdete na našich stránkách, můžete se na nás obrátit e-mailem na adrese podpora@audiovesmir.cz.

Na e-mailové adrese podpora@audiovesmir.cz můžete též uplatnit jakékoliv své reklamace v souvislosti s využíváním Platformy a Služby tak, že v zaslaném e-mailu popíšete a doložíte, v čem má spočívat vadné plnění. Reklamace jsou posuzovány obvykle ve lhůtě 30 dnů od jejich uplatnění. O výsledku posouzení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

XI. Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto VOP se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („občanský zákoník“). V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto VOP, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele.

V případě, jste-li spotřebitel, máte právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy, kterou s námi uzavřete, a která se řídí těmito VOP. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

XII. Ostatní ujednání

Poskytovatel může tuto smlouvu nebo její část převést na některý svůj spřízněný subjekt nebo, v případě prodeje Služby/Platformy, na třetí stranu.

Služba může obsahovat odkazy na weby třetích stran a na webové služby, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou Poskytovatele. Poskytovatel nemá nad takovými weby a webovými službami kontrolu a nenese za ně žádnou odpovědnost.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě našeho vlastního uvážení a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn.

Aktuální znění podmínek je vždy dostupné v českém jazyce na stránkách www.audiovesmir.cz. Smlouvy uzavřené dle těchto VOP, tyto VOP a všechna jejich dřívější znění budou uloženy u nás a příslušným uživatelům k nim na jejich důvodnou žádost bude umožněn přístup.

V Praze, dne 22.9.2022

Ukázka audioknihy:
0:00 0:00
Nastavení cookies

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Naprosto nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace . Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. ...Zobrazit více
Marketingové soubory cookie
Tyto soubory cookies nám pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách i stránkách našich partnerů. ...Zobrazit více
Analytické soubory cookie
Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné. Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází. ...Zobrazit více